Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwane „RODO”, Asystent Szkody Sp. z o.o. informuje, że:

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asystent Szkody Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Aleja Warszawska 102, 20-824 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891008, NIP: 7123416581, REGON 388478821 (dalej: Administrator). 

2/Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: asystentszkody@gmail.com lub adres korespondencyjny: Asystent Szkody Sp. z o. o., ul. Aleja Warszawska 102, 20-824 Lublin, przy czym Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: asystentszkody@gmail.com każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 3/Jednocześnie Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Panu usługi świadczonej przez Asystent Szkody Sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie, polegającej na świadczeniu usług zwykłych t.j. czynności realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Pani/Pana przez Administratora, obejmujących w szczególności (choć nie wyłącznie) dokonywanie zgłoszenia szkody u Ubezpieczycieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, szacowanie potrzeb w zakresie zapewnienia samochodu zastępczego i ewentualne pośredniczenie w skontaktowaniu Pani/Pana z podmiotem zapewniającym możliwość uzyskania samochodu zastępczego w przypadku zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku, jak również wsparcie (pośredniczenie) w poszukiwaniu podmiotów realizujących na rzecz poszkodowanych czynności w ramach postępowań likwidacyjnych zainicjowanych w ramach zgłoszenia szkody dokonanego zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie, a także w postępowaniu sądowym związanym z dochodzeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń wynikających bezpośrednio z umowy ubezpieczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4/Administrator wymaga podania oraz przechowuje wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usługi, a odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji usług określonych w pkt 3 powyżej;. 

5/Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług, rozliczenia po zakończeniu jej świadczenia oraz przez czas w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, nie krócej niż 10 dni. 

6/Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7/Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do świadczenia na Pani/Pana rzecz usługi przez Administratora, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości ich realizacji.

8/ Jednocześnie w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9/Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą poddawane profilowaniu.